Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.


Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Magdalena Guzik
e-mail: magdalena.guzik@pupwolsztyn.pl
tel.: (68) 384 35 81, wew. 124


Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
ul. 5-go Stycznia 5a
64-200 Wolsztyn

 

 1. Kto może ubiegać się o skierowanie na szkolenie?
 2. Na jakie szkolenia może zostać skierowana osoba?
 3. Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu?
 4. Kto opłaca koszty szkoleń?
 5. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.
 6. Pożyczka szkoleniowa.
 7. Bon Szkoleniowy.



 

1.  Kto może ubiegać się o skierowanie na szkolenie?

Na szkolenie organizowane i finansowane z Funduszu Pracy mogą zostać skierowane m.in.:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6

Zadaniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

   

2.  Na jakie szkolenia może zostać skierowana osoba?

Urząd organizuje i finansuje 2 rodzaje szkoleń tj.:

szkolenia z inicjatywy osób bezrobotnych – szkolenia indywidualne, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Organizacja szkolenia poprzedzona jest złożeniem wniosku. Wniosek o skierowanie na szkolenie musi zostać złożony w Urzędzie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia lub skierowania na trwające już szkolenie.


szkolenia z inicjatywy Urzędu – inicjowane przez Starostę na podstawie analizy potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ofert zgłaszanych przez pracodawców lub z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 

Szkolenie finansowane przez Urząd ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

 

3.  Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu?

Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w akt. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia.

Osoba skierowana przez Urząd na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w  trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Przysługuje jej wówczas stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.
Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.


 

4.  Kto opłaca koszty szkoleń?

Szkolenie może być w całości lub częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

5.  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokościprzeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomó, zaświadczeń, określonych uprawnień zaodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on jego celowość.

6.  Pożyczka szkoleniowa

O pożyczkę szkoleniową mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6


Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.


 

7.  Bon Szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

W ramach bonu szkoleniowego można sfinansować do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 1. do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 2. powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 1. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 1. do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 2. powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
 3. powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Starosta finansuje koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.


 


 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 7)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 11 sierpnia 2014
Zmodyfikowano:22 stycznia 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy