Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


 
CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.
Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

 
 

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?
 
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 
Kto może ubiegać się o środki z KFS?
 
O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.
 
 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2019

 

1.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; *
Uchwałą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wolsztynie, przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego urząd będzie brać pod uwagę zawody deficytowe ogłoszone w barometrze zawodów 2019r.* dla powiatu wolsztyńskiego,w szczególności w zawodach związanych w budownictwem, transportem, ochroną zdrowia oraz stanowiskami księgowymi.
*wykaz zawodów deficytowych (zgodnie z barometrem zawodów 2019 powiat wolsztyński)

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości**;

3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; **

4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; **
(dotyczy obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia zawodowego. W przypadku pozostałych nauczycieli status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Z dofinansowania mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni podstawie karty nauczyciela jak i na podstawnie umów spełniających wymogi KFS tj. umowy pozwalającej na zachowanie statusu pracownika).

 

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia**.

** Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 2, 3, 5 i 6 Pracodawca winien złożyć oświadczenie (wzory oświadczeń dla poszczególnych priorytetów stanowią załącznik do wniosku).

                                                                                                                                                                               UWAGA                                                                                                                                               
 1. Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w wyznaczonym terminie.
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, pracodawcy zostanie wyznaczony nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:
  • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  • w przypadku kursów- posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2k i 2m ustawy.
 4. Odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.


W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

 • Pracodawca wypełnia wniosek wraz z załącznikami
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.  
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 5)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy