Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Pobierz Pliki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Pobierz Pliki

Prace interwencyjnePrace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pracodawca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do wniosku o prace interwencyjne  dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego, może być udzielana w okresach miesięcznych, lub za co drugi miesiąc zatrudnienia, w zależności od wybranego wariantu.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do wybranego wariantu refundacji, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości uzyskanej pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń do wniosku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Tryb organizowania prac interwencyjnych:
 • Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.
 • Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych
 • Urząd w terminie 30 od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z odpowiednimi oświadczeniami powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
  Uwaga: Urząd w nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku pozytywnie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień jego  złożenia będzie zalegał z powyższymi opłatami.
 • W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza wnioskodawcy, co najmniej 7- dniowy termin na ich uzupełnienie.
  Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Urząd zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne umowę określającą w szczególności:
 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania prac interwencyjnych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania Urzędu o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.
 • Pracodawca, u którego skierowani bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.


Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:

Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana jest zgodnie z zapisami w umowie, po przedłożeniu przez pracodawcę następujących dokumentów:

 • Wniosku, stanowiącego załącznik do umowy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i wynagrodzenie za czas choroby oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych,

  oraz poniższych załączników do wniosku:
 • listy obecności (w przypadku choroby – kserokopia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy),
 • listy płac zawierające potwierdzenie odbioru wynagrodzenia,
 • deklaracji ZUS P DRA oraz dowody wpłaty lub kserokopie wyciągu bankowego potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.


Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik pdf Wniosek o organizację prac interwencyjnych 498 kB  

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,3 (ocen: 9)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:05 września 2014 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy