Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Pobierz Pliki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Pobierz Pliki

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie:
 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwająca od 12 do 18 miesięcy)
 • przyuczenia do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy),
realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem.

Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,
 • poszukujący pracy, którzy otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach o pomocy społecznej,
 • poszukujący pracy uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • żołnierze rezerwy,
 • pobierający rentę szkoleniową,
 • pobierający świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
Uczestnicy tej formy aktywizacji będą otrzymywać stypendium ze środków Funduszu Pracy.

Pracodawca, który przyjmie osoby skierowane do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych będzie mógł uzyskać refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne - 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby).

Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota iloczynu 400 zł i liczby miesięcy realizacji programu).

Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy będą opłacone również koszty egzaminów. W przypadku obu form przygotowania zawodowego dorosłych absolwent uzyskuje dokument (świadectwo/zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje lub umiejętności).

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie informacji udziela
Agnieszka Ceglarek
, pokój nr 10Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 5)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:04 lutego 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy