Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca ?
 2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 5. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na
 6. Formy zabezpieczenia zwrotu.
 7. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na.

1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca?

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócić Pracodawcy:
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

 1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  • złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,
  • posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C 224 z 01.10.2004),
  • toczy się w stosunku do składającego wniosek postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.),
  • ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych lub poszukujących pracy, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni lub poszukujący pracy o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.

3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dokonywana jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko Pracy osoby niepełnosprawnej składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej. W przypadku wniosków składanych przez Starostę winny być one złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Starosta pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje Pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 4. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z Pracodawcą.

5. Wypłata refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca przedstawia w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do którego dołącza: kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby oraz kopie dowodów potwierdzających poniesione koszty podlegające refundacji w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.
 2. Wydatkowanie przyznanych środków przeznaczonych na zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem, dowodem zapłaty lub umową cywilno-prawną.
 3. Wydatkowanie środków przeznaczonych na wytworzenie wyposażenia objętego refundacją Pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Pracodawca.
 4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Urzędu dokumentów, Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 5. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z Pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
 6. Urząd przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 7. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

6. Formy zabezpieczenia zwrotu:

 1. poręczenie,
 2. weksel z poręczenie wekslowym (aval),
 3. gwarancja bankowa,
 4. zastaw na prawach lub rzeczach,
 5. blokada rachunku bankowego,
 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

7. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 1. pomoc przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z 21 stycznia 2000r., str. 22),
 2. pomoc przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
 3. pomocy przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
 4. pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 5. pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 6. pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
 7. pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 8. pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,
 9. pomoc przeznaczona na zwiększenie zdolności połowowej pod względem tonażu i mocy, określonej w art. 3 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, chyba że dotyczy to pomocy na modernizację głównego pokładu, określonej w art. 11 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia,
 10. pomoc na zakup i budowę statków rybackich.
UWAGA!
Przyznane Pracodawcy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej, stanowią pomoc de minimis.


Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB
pdf

z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U.2016.2046

583 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 5)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:04 lutego 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy