Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Pobierz Pliki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Staże


Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.Na staż trwający przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami)

Na staż trwający przez okres do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • którzy nie ukończyli 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami)Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pracodawca składa w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5A

osoby do kontaktu:
Edyta Kowalska - (68) 384 35 81 wew. 121
Wioleta Waszkowiak - (68) 384 35 81 wew. 123

Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone opiniowane są przez Komisję. Pracodawca w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów jest informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawiera się z pracodawcą umowę, która zawiera w szczególności:
 • dane bezrobotnego,
 • dane jego opiekuna,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu.


Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłoczne (nie później jednak niż w terminie 7 dni) poinformowanie Urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu lub o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenie na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu,za dni wolne przysługuje stypendium
 • dostarczenie do Urzędu listy obecności bezrobotnego odbywającego staż nie później niż do 5 dnia każdego następnego miesiąca, stanowiącej podstawę do wypłaty stypendium.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu ma obowiązek:

 • przestrzegać ustalony przez pracodawcę rozkład czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna (o ile nie są one sprzeczne z prawem),
 • przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy (regulamin pracy, tajemnica służbowa, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe).

Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

UWAGA!
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.
Przyznanie stypendium oraz jego wypłata dokonywana jest przez Urząd Pracy.

 

Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy