Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z polskim pracodawcą (mającym siedzibę w Polsce). Tylko w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie „testu rynku pracy”;
 • B – dotyczy cudzoziemca – członka zarządu przedsiębiorcy lub spółki kapitałowej w organizacji przez okres ponad 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • C – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakladu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;
 •     D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonamlnym (usługa eksportowa);
 •     E –  dotyczy cudzoziemca, który wykonuje prace u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

Tryb postępowania

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę,

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.
Przedłużenie zezwolenia następuje na pismeny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • pouczenie dla pracodawcy;
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej;
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

Opłaty

Pracodawca składający wniosek o wydane zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest zobowiązany dokonać opłaty, której wysokość zależy m.in. od długości wykonywania pracy przez zatrudnianego cudzoziemca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409) pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50,00 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100,00 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywania pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • 200,00 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzweczpospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej.
W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej..

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców,

Przedłużenie zezwolenia następuje:
 • na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,  złozony nie wcześniej niż 90 dni i nie  nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności zezwolenia.

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się:

 • dokumenty niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności objęte treścią tych dokumentów dołączonych do poprzedniego wniosku o zezwolenie,
 • dowód wpłaty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • umowę o pracę na podstawie której wykonywana była praca w okresie ważności zezwolenia.
   

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2013r., nr 674, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 10, 11, 13 i 16-18
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt
 • 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-2 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
 • Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
 • cudzoziemcach;
 • przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, o których mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4;
 • posiadający ważną Kartę Polaka;
 • ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu którego został
 • złozony wniosek o nadanie statusu uchodzcy, pod warunkiem posiadania zaswiadczenia
 • wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
 • ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z pózn.
 • zm.);
 • uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium panstwa członkowskiego Unii
 • Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii
 • Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę
 • mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają
 • wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej  lub Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy - bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie takiej pracy cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić bezproblemową weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę, jak i cudzoziemca.

Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w powiatowym urzędzie pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu ma zamiar powierzyć pracę. Oświadczenie może być podstawą do ubiegania się cudzoziemca o wizę w celu wykonywania pracy.


Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:11 maja 2016 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy