Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2018 » Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu wyboru wykonawcy szkolenia: kwalifikacja wstępna prz
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu wyboru wykonawcy szkolenia: kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E

17 sierpnia 2018Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C, C+E
dla 1 osoby
 
 
 
W związku z zasadami wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych 30 000 Euro

zapraszamy
instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

do składania oferty wstępnej w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia
 
Oferty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie
do dnia 24.08.2018r.


 
Zakres szkolenia:
 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do uzyskania pozytywnego wyniku państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy

Zamawiający planuje, że szkolenia zostaną przeprowadzone w Wolsztynie lub okolicach w miesiącu wrzesień 2018 roku.


Oczekiwania Zamawiającego wynikające z potrzeb dot. realizacji szkolenia ustalone, są indywidualnie dla danego szkolenia:
  • Zajęcia będą odbywać się codziennie w dni robocze w wymiarze ok. 6-8 godzin zegarowych dziennie (zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organizowane dla osób bezrobotnych szkolenia w formie kursu powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo) W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na przepisy szczególne, określające warunki organizacji specyficznych szkoleń, np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy, aby zajęcia odbywały się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach.
 
  • szkolenie będzie kończyć się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności oraz wydaniem dokumentu o ukończeniu kursu zgodnego z obowiązującymi przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14.05.2014r. (Dz. U. poz. 667 §71 ust.4) zawierającego: numer rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika kursu, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej kurs, formę i nazwę kursu, okres trwania kursu, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 622.)


Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające:
  • program szkolenia (do pobrania tutaj) (zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
  • kwalifikacje kadry (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie pedagogiczne),
  • bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe,
  • posiadane certyfikaty jakości usług oraz referencje za prowadzenie szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
  • rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
  • koszt szkolenia,
 
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.Szczegółowych informacji udziela:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Magdalena Guzik
e-mail: magdalena.guzik@pupwolsztyn.pl
tel.: (68) 384 35 81, wew. 124

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 17 sierpnia 2018
Zmodyfikowano:17 sierpnia 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy