Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2018 » Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: operator wózkó
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: operator wózków jezdniowych w bezpieczną wymianą butli LPG

24 września 2018

Zaproszenie do składania ofert wstępnych w celu dokonania wybory wykonawcy szkolenia:

„Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli LPG”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadający aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania oferty wstępnej w celu rozeznania rynku i dokonania wyboru wykonawcy szkolenia.
 
 
Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli LPG
(dla 1 osoby)


 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkolenia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wolsztyńskim (IV) ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wolsztyńskim (IV)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 1. Nazwa szkolenia: „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli LPG”.
 1. Liczba godzin szkolenia: 67 godzin zegarowych (godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut). W Całkowitej liczbie szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu.
 1. Termin realizacji: październik - listopad 2018r.
 1. Miejsce szkolenia: Wolsztyn lub okolice.
 1. Zakres tematyczny szkolenia: Obsługa wózków jezdniowych, z napędem silnikowym: podnośnikowych, unoszących, naładowanych w wymiarze 59h oraz bezpieczna wymiana butli LPG w wymiarze 8 h.
 1. Cel szkolenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu przeprowadzonego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), po którym uczestnik otrzyma Państwowe uprawnienia pozwalające wykonywać zawód operatora wózka jezdniowego na terenie całego kraju.
 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie do dnia 28.09.2018r.

Oczekiwania Zamawiającego wynikające z potrzeb dot. realizacji szkolenia ustalone, są indywidualnie dla danego szkolenia:
 • Zajęcia będą odbywać się codziennie w dni robocze w wymiarze ok. 6-8 godzin zegarowych dziennie (zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organizowane dla osób bezrobotnych szkolenia w formie kursu powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo) W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na przepisy szczególne, określające warunki organizacji specyficznych szkoleń, np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy, aby zajęcia odbywały się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach.
 • szkolenie będzie kończyć się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności oraz wydaniem dokumentu o ukończeniu kursu zgodnego z obowiązującymi przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14.05.2014r. (Dz. U. poz. 667 §71 ust.4) zawierającego: numer rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika kursu, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej kurs, formę i nazwę kursu, okres trwania kursu, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 622.)

Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające:
 • program szkolenia (do pobrania tutaj)(zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
 • kwalifikacje kadry (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie pedagogiczne),
 • bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe,
 • posiadane certyfikaty jakości usług oraz referencje za prowadzenie szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
 • koszt szkolenia,
 
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.


Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Magdalena Guzik
e-mail: magdalena.guzik@pupwolsztyn.pl
tel.: (68) 384 35 81, wew. 124

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 24 września 2018
Zmodyfikowano:24 września 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy