Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2019 » Nabór wniosków KFS
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Nabór wniosków KFS

08 lutego 2019

Nabór wniosków KFS

 
Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w terminie
od 11.02.2019 r. do 22.02.2019 r.
(urząd zastrzega sobie prawo wcześniejszego naboru wniosków)
 w ramach następujących priorytetów.
 
1.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; *
Uchwałą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wolsztynie, przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego urząd będzie brać pod uwagę zawody deficytowe ogłoszone w barometrze zawodów 2019r.* dla powiatu wolsztyńskiego,
w szczególności w zawodach związanych w budownictwem, transportem, ochroną zdrowia oraz stanowiskami księgowymi.
*wykaz zawodów deficytowych (zgodnie z barometrem zawodów 2019 powiat wolsztyński)

2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości**;
 
3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; **

4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; **
(dotyczy obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia zawodowego. W przypadku pozostałych nauczycieli status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Z dofinansowania mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni podstawie karty nauczyciela jak i na podstawnie umów spełniających wymogi KFS tj. umowy pozwalającej na zachowanie statusu pracownika).
 
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia**.
 
** Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 2, 3, 5 i 6 Pracodawca winien złożyć oświadczenie (wzory oświadczeń dla poszczególnych priorytetów stanowią załącznik do wniosku).
 
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
  
UWAGA!!! Przed wypełnieniem wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców należy zapoznać się z Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie w 2019 r. zostało wprowadzone kilka zmian.
 
Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, w pok. nr 8, lub sekretariacie pok. nr 1 do dnia 22.02.2019 r. do godziny 13.00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania wniosku ma data wpływu wniosku w miejscu wskazanym, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.
 
Bliższych informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela pracownik urzędu pod numerem telefonu: 68 384-35-81 wew. 124

Załączniki:
 
*Dokument należy pozyskać od realizatora usługi kształcenia ustawicznego

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 08 lutego 2019
Zmodyfikowano:11 lutego 2019 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy